středa 8. března 2017

Bourdot

Bourdot [burdo] Hubert, 1861 — 1937, fr. duchovní a mykolog. Studoval dřevní houby.

Detvan

Detvan [ďe-] 1. spolek sl. studentů v Praze 1882-1948. Na jeho schůzích se setkávali představitelé lit. realismu (Kukučín, Jégé, Tajovský); 2. div. ochotnický spolek ve Zvolenu 1933 až 1965.

úterý 7. března 2017

Botrydium f-dy-

Botrydium f-dy-, řec. -t- lat.], rod růz-nobrvých řas. Mají vzhled malé zelené kuličky. Tvoří zrnité zelené po-

B. za sociál

B. za sociál, od základu mění své funkce. V sociál, spol. jsou b. státními úvěrovými ústavy. V zájmu rozvoje sociál, ekonomiky mobilizují b. na zákl. národohosp. plánu volné peněžní prostředky, úvěrují a financují podniky. organizují peněžní zúčtování a platby v nár. hosp.. řídí peněžní oběh.

Cassiniova křivka

Cassiniova křivka [kasiny-], množina bodů P, které od dvou pevných bodů F, a Fj mají konstantní součin vzdáleností J?. Rovnice C.k. v kartézském (pravoúhlém) souřadnicovém systému je: y* - 2y2(x2 + a2) + + (x2 - a2)2 = i*, kde vzdálenost Fj od F2 je 2a.

Balakovo

Balakovo, přístavní m. v SSSR v RSFSR v Saratovské oblasti na Volze, 140 000 obyv. Prům. stroj., chemický.

Adamova hora

Adamova hora, sinhálsky Samanala-kanda - h. na J Cejlonu, 2243 m n.m. Místo náb. kultu a cíl poutníků. Adamoviě Alěs Michajlavič, *1927, bě-lorus. sov. prozaik a lit. vědec; vůdce a mluvčí generace 60. let, autor válečné dilogie Partyzáni, románu Návrat do Chatyně, kritických studií o běloruském románu a jiných lit. děl. AdamovičJozef, *1939, sl. herec. Hraje romant. hrdiny a milovníky na scéně SND (od 1960). ve filmech i v televizi.

Bratislava-vidiek

Bratislava-vidiek, okr. v Západosl. kr., 1240 km2. 142 763 obyvatel. Ř.pr. (1978).

pondělí 6. března 2017

Bitva o Atlantik

bitva o Atlantik [-tyk], boj nám. voj.

Barras

Barras [-ra] Paul Frangois vicomte de, 1755- 1829, fr. politik; 1794 organizoval thermidorské spiknutí, 1795 až 1799 člen direktoria; 1799 zbaven moci.

Boissier

Boissier [boasje] Pierre Edmond, 1810 až 1885, švýc. botanik a cestovatel. Hl. dílo Květena Orientu. Odpůrce darwinismu.

Daclos

Daclos [dyklo] Jacques, 1896—1975, fr. kom. politik, představitel fr. a mez. děl. hnutí; 1920 spoluzakl. KS Francie, od 1926 člen ÚV, 1931-64 tajemník ÚV a od 1931 člen politbyra. Jeden z vůdců hnutí odporu a pařížského povstání 1944; 1945 — 58 v čele kom. poslanců v Nár. shromáždění, od 1959 senátor, 1969 kandidát na prez. republiky.

Blána buněčná

blána buněčná, správně stěna buněčná - vnější obal buňky. B. b. je charakteristická pro rostl, buňky.

Bédier

Bédier [bedje] Joseph, 1864 — 1938, fr. lit. historik (hl. středověké liter.). Autor moderní rekonstrukce románu Tristan a lsoldu.

neděle 5. března 2017

Araks

Araks, turecky Aras — ř. v Zakav-kazsku, největší pravostranný přítok Kury, 1072 km dlouhý, povodí 102 000 km2, stř. roční průtok 218 m3 . s_1

Brasseur

Brasseur [-sér] Pierre, 1905 — 1972, fr. herec, dramatik. Role: Kean (A. Dumáš syn, Sartrova adaptace).

Bobrov&ká vrchovina

Bobrov&ká vrchovina, geomorfologický celek v ČSR, na J Brněnské vrchoviny. Členitá vrchovina, nejvyšší Lipová hora,478 m n.m. Člení se na pod-celky: Leskounská a Lipovská vrchovina, Řečkovickokouřimský prolom. Bobrowski Johannes, 1917 —1965,něm. (NDR) básník a prozaik. Čerpal z prožitků mládí ve vých. Evropé. V próze využíval moderních prostředků (román Levinův mlýn, románový fragment Litevskéklavíry, povídky Bohlen-dorjf a Myší slavnost), v lyrice (Sar-matský čas) si vytvářel vnitřní myti-zovanou krajinu.

Bár Zdeněk

Bár Zdeněk, *1904, č. básník {Ztracená píseň) a prozaik (Ďábel z hor. Mstitelé); kult prac. a publicista, popularizátor krajové liter, na Ostravsku.

Braač

Braač, zeměd. obec v Západosl. kr., okr. Nitra, 2369 obyv. - Archeol. lokalita s prehist. a ranč hist. osídlením. Nálezy ze st. eneolitu, z bronzové doby, dále z osídleni keltského a zejm. z velkomor. období.

Cailisto

Cailisto [ka-, lat.], druhý největší měsíc (třetí v pořadí) planety Jupiter. Callot [kalo] Jacques, 1592 — 1635, fr. grafik ; vynikl zejm. kompoziční schopnosti včlenit veiké množství dokonale charakterizovaných postav do prostředí. Cykly Capriccia, Cikáni, Útrapy války, Hrůzy války. callus [ka-, lat.] viz mozol.

sobota 4. března 2017

Delijannis

Delijannis [-nysj Theodóros, 1826 až 1905 (zavražděn), řecký politik; řecký' zástupce na berlínském kongresu 1878; 1885, 1890-92 a 1895-97 min. předseda.

Braga

Braga, m v sev. Portugalsku. 42 700 o-byv. Prům. el.tech., kožedělný, text., automobilový. Katedrála (13.st.). Univerzita.

Evropě

Evropě, asi 505 000 km2, vybíhající do Středozemního moře v linii Dunaj—Sáva—Terstský záliv. Je obklopen moři Jaderským, Jónským, Krét-ským, Egejským, Marmarským a Černým. Na J vybíhá členitý řecký poloostrov s Peloponéským poloostrovem. Povrch B. p. je převážně hornatý, často vápencový s krasovými jevy. Nej vyšší je Musala (2925 m n.m.) v Rile. Častá zemětřesení.

De Sanctis

De Sanctis [-ktys] Francesco, 1817 až 1883, it. lit. historik a kritik uplatňující reál. a dial. hledisko. Autor Dějin italské literatury.

Amherst

Amherst [emrst] Jeffrey baron, 1717 až 1797, brit. důstojník v Kanadě. Bojoval proti Francouzům; 1760-63 guvernér Brit. Sev. Ameriky.

Abd ar-Rahmán III.

Abd ar-Rahmán III., asi 889-961, umajjovský emír 912 — 929; kalif od 929; za jeho vlády dosáhlo umajjovské panstvi ve Španělsku největšího rozkvětu. Prohlásil se kalifem nezávislým na Bagdádu, porazil v několika bitvách

pátek 3. března 2017

Budovatelský program

Budovatelský program, program Nár. fronty Čechů a Slováků z 8.7.1946. Rozvedl principy Košického vládního programu s cílem rozvíjet sociál, řev.

Boškovič

Boškovič [-č] Rudjero Josip, 1711 až 1787, charv. filozof, matematik a fyzik, člen jezuitského řádu; mater, ato-

Cannae

Cannae [kane], Kanny — osada v již. Itálii. V bitvě u Kann 2.8.216 pf.n.l. úplně zničil kartaginský vojevůdce Hannibal řím. vojsko.

Abbás Chádža Ahmad

Abbás Chádža Ahmad, *1914, urdský prozaik, novinář, film. scenárista a režisér. Autor reál. povídek ze souč. života Indie (sl. Čo je láska, Rodí sa den) a scénářů. Filmy: např. Na dlažbě velkoměsta, Putováni přes tři moře. Nebeský palác.

Delčev Goce

Delčev Goce, 1872 -1903, bulh. politik; od 1893 představitel nár. osvob. hnutí v Makedonii, zastřelen tureckou hlídkou před vypuknutím ilidenského povstání 1903. deleatur viz del.

čtvrtek 2. března 2017

Bocklin

Bocklin [bek-] Arnold, 1827—1901, švýc. malíř; představitel něm. programu alegorického symbolismu {Boi Kentaurů, Ostrov mrtvých, Válka a jiné mytol. náměty).

Brahm

Brahm [brámj Otío. 1856— 1912, něm. div. ředitel, režisér a teoretik; propagátor naturalistického směru v div. Zal. v Berlíně div. Freie Bůhne (Svobodné jeviště), po vzoru pařížského Antoina.

Benioffova plocha

Benioffova plocha, zóna sub-dukce — seizmická plocha ukloněná zvi. v peripacifické oblasti zprvu mírněji (30 ) a posléze strměji (45°) pod kontinenty a sahající do hloubky 400, výjimečně až 700 km.

Bay, Laguna de

Bay, Laguna de [bej], největší jezero na Filipínách, na ostrově Luzonu, 891 km2. Při sev. pobřeží množství ostrovů. Vytéká ř. Pasig.

Banky

banky [angl ], ploché povrchy vytvořené na podmořských sopkách zarovnaných mořem, na povrchu s korálovými kůrami, kde vlastni^ růst koraiú je znemožněn kalnou mělkou před-břežni vodou.

Brestenská

Brestenská [-ťe-] Elena, roz. Gessayo-vá, 1899-1943, sl. lidovýchovná pracovnice, nár. buditelka, překi. z angličtiny, novinářka a novelistka (Boži člověk).

středa 1. března 2017

Bisulfát

bisulfát [lat.], st. ozn. pro hydrogen-síran.

A bar

A bar, eg. m. 15 km na J od Káhiry: pohrbiště V. dyn.; Čs. egyptologický ústa UK zde od 1960 mj. zkoumá nejviší nekrálovskou hrobku, masta-bu vimože Ptahšepsese. Na této hrobce Ho identifikováno několik stav.

Děmidovové

Děmidovové, rodina uralských vlastníků dolů a závodů na zpracování rud; začali podnikat na Urale koncem

Bey-Bienko

Bey-Bienko [bej bje-] viz Bej-Bienko Grigorij Jakovlevič.

Devečková

Devečková [ďe-] Anna, *1923, sl. re- dopadající na lopatky turbiny, daktorka, překl. z ruštiny a prozaická Děvín, nejvyšší vrchol Pavlovských (Sny na uteku, Chlieb a kfúc). vrchů, 550 m n.m. Od 194é státní

Cecehetti

Cecehetti [čťkctyj Enrico, 1850 — 1928. it. tanečník a pedagog; vypracoval po něm nazvanou metodu výuky klas. tance.